Is de MASIC een methode ?

De MASIC is een onderzoek instrument die op een goede , wetenschappelijk onderbouwde wijze , partner-geweld inzichtelijk maakt.

Het is dus een zeer bruikbaar instrument voor o.a medewerkers Save/ Veilig Thuis of gespecialiseerde jeugdzorg. Wij bieden een gespecialiseerde training zodat dit instrument gebruikt kan worden. De ervaring leert dat medewerkers beter partner geweld onderkennen. Maar ook inzichtgevend is voor de cliënt. Het ( Amerikaanse) instrument is door Corine de Ruyter vertaald en in Nederland. MASIC- Mediator’s Assessment of Safety Issues and concerns.

Feitenonderzoek bij scheidingen is noodzakelijk om de meest geschikte aanpak te kiezen. Een van de belangrijke elementen bij feitenonderzoek is een inventarisatie van (mogelijk) partnergeweld, tijdens de relatie én na de scheiding of in het afgelopen jaar. Een geschiedenis van partnergeweld komt veel voor bij ouders die uiteindelijk in een conflictscheiding belanden, en dit geweld bedreigt ook de ontwikkeling van de kinderen.
In een groot aantal landen (o.a. Canada, Australië en een aantal staten van de VS) is screening op partnergeweld een verplicht onderdeel in een echtscheidingstraject. In Australië gelden sinds maart 2009 de Family Violence Best Practice Principles[1] voor familierechters, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke kennis over huiselijk geweld (family violence).

Bepaalde typen partnergeweld vormen een contra-indicatie voor gezamenlijke ouderschapsbemiddeling/mediation.
De MASIC biedt een gestructureerde beoordeling van partnergeweld bij ouderparen die in een (conflict)scheiding verwikkeld zijn. Wetenschappelijkk onderzoek heeft aangetoond dat bij meer dan de helft van deze complexe scheidingen een voorgeschiedenis van partnergeweld speelt. De MASIC bestaat uit een gestructureerd interview dat bij elke ouder apart wordt afgenomen. De MASIC vraagt gedetailleerd naar verschillende vormen van partnergeweld, zoals emotionele mishandeling, dwingende controle, lichamelijk geweld, seksueel geweld en stalking. Vervolgens wordt op basis van de informatie uit de twee interviews, aangevuld met informatie uit andere bronnen (bijv. politiegegevens, medische gegevens) een beoordeling gemaakt over de aan/afwezigheid van partnergeweld, en als er geweld aanwezig is, over het type geweld. Vooral dwingende controle vormt een veiligheidsrisico.Het is gebleken dat met de MASIC meer partnergeweld wordt gevonden. Ook vertellen de onderzoekspersonen dat de MASIC hen ook helpt bij het onderkennen van de ernst van de problematiek en geven ze aan zich gehoord te voelen.

In Midden- en West-Brabant is in het kader van het ZonMw project Verbetering Ketenaanpak Conflictscheidingenom een pilot met de MASIC uitgevoerd. De ervaringen met de MASIC zijn positief: professionals die ermee werken geven aan dat ze met de MASIC ontdekken wat er aan de hand is in de relatie tussen de ouders en in het type partnergeweld, waardoor duidelijker wordt of er maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het gezin te vergroten en/of dat mediation niet geschikt is. Ook ouders zelf zijn positief over het uitgebreide interview; zij ervaren het onderzoek als zorgvuldig en zij krijgen soms groter inzicht in de redenen van de scheiding

In de MASIC training ( twee dagdelen) wordt uitleg gegeven over de verschillende typen partnergeweld, uitleg over de MASIC en hoe deze te gebruiken. We geven instructie en we oefenen met de MASIC. Interesse? Meer Weten ? Klik hier !